นะโม  3 จบ

โอม--ตะริ--สิงโห

สัตตะ--นาโค

ปัญจะ--พี--สะนุ

จะ--ตุ--ราชา

ชะ--วะ--ชะ--รา

ปัญจะ--อิน--ทรา

เอ--กะ--ยัก--ขา

นะ--วะ--เท--วา

ปัญจะ--พรหมมา

ทะ--เว--รา--ชา

อัตถะ--อะระหันตา

ปัญจะ--พุทธา

นะ--มา--มิ--หัง

นะ-โม-พุท-ธา-ยะ-สิทธิ

นะ-โม-จัน-ทะ-รา-ชา

ชื่อ.......นามสกุล....

 

โอ-กา-สะ

โอ-กา-สะ

โอ-กา-สะ

วัน--ทิ--ตะ--วา

อา-จา-ริ-ยะ-ปา-ทัง

สัพ-พะ-อัน-ตะ-รา-ยา

วิ--นา--สะ--นัง

สิทธิ-กิจจัง

สิทธิ-กัมมัง

สิทธิ--กะ--ริ--ยัง

ตะ--ทา--ตะ--โก

สิทธิ--เต--โช

ชะโย--นิจ--จัง

สัพ--พะ--ลา--ภา

นิ--รัน--ตะ--รัง

สัพ--พะ--กา--มา

ประสิทธิ---เม